ADMITERE IULIE 2019

Procedura generală de admitere pentru sesiunea iulie 2019 este disponibilă aici. Verificaţi constant pagina pentru informaţii actualizate privind numărul de locuri disponibile la buget-taxă şi eventuale modificări survenite în calendarul de admitere.

Pentru acest an universitar avem  repartizate 35 de locuri subvenționate (buget)existând și posibilitatea ocupării celor 40 de locuri cu taxă. În funcţie de locurile rămase disponibile, se poate organiza concurs de admitere şi în sesiunea septembrie 2019.

Admiterea se bazează pe media de absolvire și pe:

  1. Un eseu de maxim 10 pagini redactat cu font Times New Roman 12, iar spațierea se va face la un rând și jumătate. Eseul trebuie să cuprindă o temă relevantă pentru problematica masterului și o minimală bibliografie (minim 3 titluri).
  2. Un interviu în care candidații își susțin eseul.

Media de admitere la master se calculează astfel: M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:

  1. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licență ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  2. Neseu = Nota acordată de comisie pe eseul prezentat la înscriere
  3. Ninterviu = Nota acordată de comisie pentru susținerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele două zecimale. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 6 (șase).

CRITERII DE DEPARTAJARE
În cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
– Criteriul I – media notelor obţinute la eseu şi interviu;
– Criteriul II – media examenului de licență
– Criteriul III – media generală a anilor de studii.

Calendarul admiterii:

Înscrieri9 – 17 iulie 2019 (Între orele 9,00 – 14,00, iar sâmbătă și duminica între orele 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 17 iulie 2019

Concurs de admitere (interviu): 18 iulie 2019

Afișarea rezultatelor: 19 iulie 2019

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19 iulie 2019

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 20 iulie 2019

Confirmarea locului*: 20, 21, 22, 23  şi  24 iulie 2019 (de luni până vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sâmbăta orele 9,00 – 12,00)

Data limită de afișare a rezultatelor: 26 iulie 2019

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

– dosar plic;

– fișă tip de înscriere;

– eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master; se vor respecta normele de citare academică);

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;

–  diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2019 în original sau copie certificată conform cu originalul;

–  supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2019);

–  documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

–   certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;

–   certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);

–   2 fotografii tip buletin de identitate;

–    adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

–   B.I /C.I sau pasaport  în copie;

–   chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima înscriere; 100 lei a doua şi 50 lei următoarele înscrieri și se achită la sediul facultății.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  • Copie certificată conform cu originalul  de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
  • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

  • ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE
INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fișa de confirmare  și  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2019) până pe data de 24 iulie 2019, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare şi de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată până la sfârşitul lunii octombrie 2019.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (20, 21, 22, 23 şi 24 iulie 2019). NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat şi licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2019.

Metodologie admitere master 2019 pdf

Dosarul pentru admitere se depune la sediul Facultății de Sociologie, Universitatea din București, din Bulevardul Schitu Măgureanu nr 9, Sector 5, București.

Mijloace de transport în comun:
Mihail Kogălniceanu – 61, 66, 90, 90, 137, 138, 336, 601
Gara de Nord – B-dul Dinicu Golescu – 44
Metrou – Staţia Izvor

 

ADMITERE IULIE 2019