ADMITERE IULIE 2021

 

 

ADMITERE STUDII DE SECURITATE

IULIE 2021

 

Procedura generală de admitere pentru sesiunea iulie 2021 este disponibilă aici. Verificaţi constant pagina pentru platforma de înscrieri, informaţii actualizate privind numărul de locuri disponibile la buget-taxă şi eventuale modificări survenite în calendarul de admitere.

instructiuni-admitere-2021

Pentru acest an universitar avem  repartizate 28 de locuri subvenționate (buget), existând și posibilitatea ocupării celor 37 de locuri cu taxă. În funcţie de locurile rămase disponibile, se poate organiza concurs de admitere şi în sesiunea septembrie 2021.

Admiterea se bazează pe (1.) media de absolvire și pe:

 1. Un eseu de max. 10 pagini redactat cu font Times New Roman 12, iar spațierea se va face la un rând și jumătate. Eseul trebuie să cuprindă o temă relevantă pentru problematica masterului și o minimală bibliografie (minimum 3 titluri). Se vor respecta normele de citare academică.
 2. Un interviu* în care candidații își susțin eseul.

*Interviul se va desfășura online sau prin prezența fizică (în situații întemeiate și justificate)

Media de admitere la master se calculează astfel: M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:

 1. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licență ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
 2. Neseu = Nota acordată de comisie pe eseul prezentat la înscriere
 3. Ninterviu = Nota acordată de comisie pentru susținerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele două zecimale. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 6 (șase).

CRITERII DE DEPARTAJARE
În cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
– Criteriul I – media notelor obţinute la eseu şi interviu;
– Criteriul II – media examenului de licență
– Criteriul III – media generală a anilor de studii.

 

Calendarul admiterii:

INSCRIERI: 1 – 16  IULIE 2021

 • Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății  în perioada 1 – 16 iulie (pe platfomă urmând să fie disponibil un ghid de completare a dosarului). Link-ul  pentru accesarea platformei de înscrieri este https://admitere.sas.unibuc.ro/;
 • prin prezentare fizică – cu respectarea distanțării – la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9, de luni până vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sâmbătă și duminică între orele 9,00 – 12,00

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 19 iulie 2021

Concurs de admitere (interviu): 20 iulie 2021

Interviul se va desfășura online sau prin prezența fizică (în situații întemeiate și justificate)

Afișarea rezultatelor (pe forme de finanțare): 22 iulie 2021

Depunerea eventualelor contestații* (online): 22  iulie 2021

*(poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ)

Afișarea rezultatelor contestațiilor(pe email transmis fiecărui candidat care a depus contestație): 23 iulie 2021

Confirmarea locului*: 22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2021 (de luni până vineri între orele 9,00 – 14,00, iar sâmbătă și duminică între orele 9,00 – 12,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 28 iulie 2021

 

Taxe înscriere admitere master 2021

 • 150 lei prima înscriere(opțiune);
 •  100 lei a-II-a înscriere (a-II-a opțiune);
 •  50 lei a-III-a și următoarele înscrieri (opțiuni)

Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

Candidații care optează pentru înscrierea online vor încărca documentele pe platformă conform instrucțiunilor din ghid.

Dosarul pentru cei care optează pentru înscrierea fizică cuprinde următoarele acte:

 • dosar plic;
 • fișă tip de înscriere;
 • eseu (de max. 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele de citare academică);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2021 în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2021);
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la data înscrierii;
 • certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • C.I sau pașaport în copie;
 • chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima înscriere; 100 lei a doua și 50 lei următoarele înscrieri și se achită la sediul facultății sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere (se acordă pentru o singură înscriere) la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:

 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.
 • candidații de etnie romă care se înscriu pe locurile speciale (destinate romilor), vor completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi vizată la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.;

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

 

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL ȘI INDIFERENT DE FORMA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

 1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului, au obligaţia de confirma online, prin semnarea contractului de studii
 2. Candidații care au ales înscrierea la sediul facultății, vor prezenta la secretariat diploma de bacalaureat în original, până pe data de 26 iulie 2021 și vor completa formularul pentru confirmarea locului.
 3. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ (taxa anuală este de 4000 lei/an) au obligația de a încărca pe platforma online/prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1500 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2021) și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent, este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2021). NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat şi licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2021.

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul oferă oportunitatea studierii principalelor probleme practice și metodologice specifice domeniului studii de securitate și analiza informațiilor.

Programul beneficiază de expertiza unor cadre didactice cu activitate susţinută în sfera securităţii naționale și internaționale şi, totodată, a unor profesionişti ai Serviciului Român de Informaţii.

Obiectivele programului masteral sunt multiple: îmbunătăţirea expertizei analitice a cursanţilor, crearea bazelor unei comunităţi ştiinţifice care să reunească reprezentanţi ai mediului academic, de afaceri şi ai instituţiilor publice, formarea, prin învăţământ şi educaţie a unei noi culturi publice a securităţii naţionale.

Tematica propusă este relevantă din perspectiva nevoilor specifice oricărei organizaţii în ceea ce priveşte problemele de securitate şi de management al informaţiilor. Din acest motiv, cursul este util atât instituţiilor de stat, cât şi companiilor private care vor să eficientizeze aceste laturi esenţiale ale activităţii lor.

 

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (studii de securitate, analiză de intelligence, politici publice în securitatea naţională, teoria relaţiilor internaţionale, geopolitică, analiză de conflict, metodologii specifice domeniului).

Pe site regăsiți detalii despre cursuri și profesori.

Dosarul pentru admitere se depune la sediul Facultății de Sociologie, Universitatea din București, din Bulevardul Schitu Măgureanu nr 9, Sector 5, București.

Mijloace de transport în comun:
Mihail Kogălniceanu – 61, 66, 90, 90, 137, 138, 336, 601
Gara de Nord – B-dul Dinicu Golescu – 44
Metrou – Staţia Izvor

 

ADMITERE IULIE 2021